Začíná stavba vodovodu a kanalizace v Malesicích, hotovo bude do léta 2027

Plzeňská vodárna zahájila stavbu kompletní realizace nové veřejné infrastruktury v plzeňském městském obvodu Malesice. Do léta 2027 bude mít obvod nový vodovod a kanalizaci. Stavbu vysoutěžila za 349,5 milionu korun bez DPH SPOLEČNOST MALESICE – STAVMONTA – POHL cz. Na kanalizaci získala vodárna dotaci z evropského operačního programu Životní prostředí 2021–2027 ve výši 178,8 milionu korun, na vodovod z Národního programu Životní prostředí ve výši 68,5 milionu korun. Stavba už začala kácením dřevin a ověřovacími zemními vrty v místě budoucí ČOV (čistírna odpadních vod), samotné stavební práce budou následovat.

„Mám radost, že bydlení v Malesicích bude už brzy splňovat parametry 21. století. Věřím, že místní občany potěšíme nejen splněným slibem, ale i tím, že jsme vyčlenili 18 milionů korun na dotace pro zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

Podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka je rozsáhlá investice důkazem, že Plzeň při svém rozvoji nezapomíná ani na obyvatele menších obvodů. „Přivedení vodovodu do této části města a výstavba ČOV do budoucna umožní připojení zhruba tisíce současných obyvatel a rovněž napojení zdejších rozvojových oblastí, kde může přibýt dalších zhruba tisíc lidí,“ řekl Pavel Bosák.

Projekt kompletní realizace nové veřejné technické infrastruktury Malesic, která zahrnuje budování vodovodu, vodojemu, kanalizace a ČOV, zajišťuje pro město Vodárna Plzeň a.s. Její generální ředitel Jiří Kozohorský řekl, že Malesice byly do jejích strategických plánů zahrnuty již před lety. „Práce by měly trvat zhruba tři a půl roku, tedy do července 2027,“ uvedl Jiří Kozohorský.

„Dne 27. listopadu 2002 jsem jako náměstek primátora spolu s tehdejším primátorem Jiří Šnebergerem podepsal Dohodu o připojení obce Lhota a obce Malesice k Plzni, ve které je v článku 11 uvedeno: ‚Město Plzeň prohlašuje, v nejkratším možném čase, učiní vše nezbytné k vyrovnání podmínek života svých občanů v nových městských obvodech s podmínkami ve srovnatelných stávajících městských obvodech.‘ Jsem proto rád, že se po 22 letech městu Plzeň podařilo splnit tento slib, který jsem spolu s Jiřím Šnebergerem potvrdil svým podpisem,“ uvedl člen zastupitelstva města Plzně a předseda představenstva vodárny Petr Náhlík. Podle něj byla ihned po připojení obcí zahájena příprava pozemkových úprav a zpracování studií pro odkanalizování a zásobování vodou. „Pozemkové úpravy bohužel trvaly až do léta 2014, teprve poté bylo možné zpracovat konkrétní projekty,“ doplnil Petr Náhlík.

„Skutečnost, že se v Malesicích konečně dočkáváme zahájení stavby vodovodu a kanalizace je skvělou zprávou jak pro zdejší obyvatele, které často trápily potíže s vysychajícími studnami, tak pro životní prostředí trpící absencí kanalizace. V neposlední řadě je vybudování základní infrastruktury potřebné k tomu, abychom mohli následně přistoupit k úpravě povrchů vozovek a konečným úpravám veřejného prostranství hlavně na Malesické návsi,“ řekl starosta obvodu Aleš Tolar. Dodal, že realizace vodovodu a kanalizace v Malesicích vytváří do budoucna možnost zavedení obou sítí i do Dolního Vlkýše.

Popis projektu:

ČOV a kanalizace:

Zahájení stavebních prací je naplánováno v místě budoucí ČOV v lokalitě Za Špýcharem na břehu Mže. Vyčištěná voda z ČOV se bude odvádět do řeky Mže potrubím z kameniny o profilu DN 400 délky 167 metrů s měrným objektem a protipovodňovým uzávěrem. V areálu ČOV se počítá s vybudováním více než jedenáct metrů hluboké studně, která bude zdrojem provozně-užitkové vody a případně i pitné vody pro objekt čistírny. ČOV bude vybavena také stáčecím sloupkem pro svozové kaly, což pro obyvatele a okolní producenty odpadních vod znamená možnost vyvážení septiků. Projekt zahrnuje výstavbu ucelené gravitační a tlakové kanalizační sítě v celkové délce cca 4,8 tisíce metrů a v první řadě umožní napojení stávající zástavby na vybudovaný systém kanalizačních stok s dostatečnou kapacitou pro výhledová napojení.

Vodojem a vodovod:

Účelem realizace projektu je výstavba vodovodních řadů a vodojemu pro zajištění zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu města Plzně. Celková délka nově budovaných vodovodních řadů je téměř 5,5 tisíce metrů. Vodojem v lokalitě U Sv. Josefa je navržen jako zemní dvoukomorový s přisazenou manipulační komorou, v níž bude umístěna technologie. Vodojem z monolitického vodostavebního železobetonu obsáhne oddělené akumulační nádrže o celkovém objemu 500 m3. Na manipulační komoru od úrovně terénu naváže nadzemní část vodojemu se vstupem.